Sign In
MVO
Contact
Santen Pharmaceutical staat open voor uw vragen en adviezen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De waarden van Santen - Tenki ni sanyo suru - staan voor wat ons bedrijf al meer dan 120 jaar lang - sinds de oprichting in 1890 - als belangrijk beschouwt. Wij hebben het welzijn van onze patiënten en hun naasten voor ogen, en leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappij door voortdurend te streven naar ontwikkeling en innovatie.

 

Om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met de waarden en missie van onze onderneming, hebben we "Organisatorische principes" opgesteld, waarin de ideale toestand van onze organisatie en de "Individuele uitgangspunten" tot uitdrukking worden gebracht, als richtlijn voor de handelingen en het gedrag van medewerkers. Om meer specifieke handelingsrichtlijnen te geven, hebben we ook de "Praktijkcode van Santen" opgesteld, die een ”gedragcodes binnen het bedrijf" en "Handelingscode" omvat. Door zich te richten op de drie pijlers "klantvertrouwen", "verantwoordelijkheid en ontwikkeling van werknemers" en "harmonie met de maatschappij", moeten medewerkers volgens de praktijkcode van Santen niet alleen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, maar ook in hun gedrag voldoen aan de hoogste maatstaven voor ethisch en integer handelen. De praktijkcode van Santen wordt regelmatig verspreid en onder de aandacht van alle medewerkers gebracht en iedereen wordt aangemoedigd zich daaraan te houden.

 

Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving en een duurzaam milieu door onze bedrijfs- en MVO-activiteiten op een geïntegreerde en continue manier uit te voeren, waardoor we ook onze bestuursvisie op lange termijn kunnen realiseren.