Sign In
Media och Investerare
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Media och Investerare > Nyheter > News Release: Alla oupptäckta glaukompatienter – en stor utmaning för ögonsjukvården

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

News Release: Alla oupptäckta glaukompatienter – en stor utmaning för ögonsjukvården

8/22/2017

Sveriges Ögonläkarförening håller årsmöte i Umeå den 23 till 25 augusti. Runt 300 deltagare väntas. Både svenska och internationella föreläsare är inbjudna för att delge och diskutera vetenskapliga frågeställningar, aktuella forskningsrön och behandlingar. En viktig fråga inför framtiden är hur en redan pressad ögonsjukvård ska kunna ta hand om en allt äldre befolkning.

 

Glaukom är en vanlig ögonsjukdom som drabbar många äldre. I Sverige finns ungefär 100 000 glaukompatienter, men uppskattningsvis finns lika många ännu icke upptäckta glaukompatienter. Att hitta dessa oupptäckta fall, som utan adekvat behandling i värsta fall riskerar att bli blinda, är oerhört viktigt.

 

­– Det vi ser idag med allt fler glaukompatienter och många oupptäckta fall är ingen bra utveckling. Det vi befarar är att om man inte tar tag i detta i tid får vi betydligt fler synhandikappade, vilket i sin tur kan få stora konsekvenser för hela samhället, även utanför vården, menar Lars Steen, ordförande för svenska Glaukomförbundet, och som deltar på årsmötet i Umeå.

 

Det är framförallt äldre människor som drabbas av glaukom; cirka fem procent av befolkningen som är i åldern 70+ drabbas, tio procent i åldern 80+. Ett problem är att äldre ofta är en patientgrupp som inte alltid prioriteras resursmässigt av vården. Dessutom saknas det bra screeningmetoder för att upptäcka dessa patienter. Glaukom är en svårupptäckt sjukdom som är utan subjektiva symptom och det gör att många patienter kommer in sent och har då redan fått avancerade förändringar, så som stora synfältsbortfall, menar Lars Steen.

 

– Tidig diagnos är jätteviktigt. Även att ha välutbildade optiker som också involveras i skötseln av glaukompatienter. Det vi nu ser: att allt fler ögonläkare, framförallt på sjukhuskliniker, mer och mer anlitar optiker i vårdkedjorna är mycket positivt. Samarbete är en viktig pusselbit tror vi, säger Lars Steen.

 

En nyligen genomförd SIFO-undersökning, som bland annat Svenska Glaukomförbundet ligger bakom, visar dock att patienterna överlag är ganska nöjda med vården. Mest nöjd är man i Stockholm och det tror Lars Steen kan bero på att det där finns privatpraktiserande ögonläkare och det fria vårdvalet.

 

– Det var mycket positivt att så många var nöjda. Men många svarar också att de känner oro för konsekvenser som indraget körkort och risk för att bli binda. Vi hoppas att resultatet från enkäten kan hjälpa regionerna att dra slutsatser kring sin egen verksamhet. Vi står inför många framtida utmaningar med en explosionsartad ökning av antalet glaukompatienter, och ett ytterligare ökat tryck på ögonsjukvården, och det är viktigt att vi uppmärksammar detta och tar tag i det så snart det bara går, säger Lars Steen.

 

Christina Lindén är ögonläkare och professor vid Umeå universitet. Tillsammans med docent Boel Bengtsson vid Lunds universitet leder hon en stor behandlingsstudie för att ta reda på om tidig intensiv behandling är effektivare än konventionell behandling för att förebygga synförlust och blindhet vid glaukom. Målet är en förbättrad behandling av glaukompatienter. I enkäten framkommer att 40 procent av de med glaukom också lider av torra ögon och man kunde också se vikten av konserveringsfria droppar för att undvika röda ögon och andra biverkningar. Detta är också viktigt att belysa och informera om och årsmötet i Umeå är ett bra tillfälle att lyfta branschaktuella frågor.

 

Läs mer om resultatet från enkäten:

http://weblisher.textalk.se/glaukomforbundet/20161215/?page=1&mode=50&noConflict=1

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Steen, ordförande i Svenska Glaukomförbundet

Mobil: 073-570 15 75

Mail: ordf@glaukomforbundet.se

 

Christina Lindén, professor och överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Mobil: 0705-42 37 71

Mail: christina.linden@umu.se

 

Thomas Hillerås, Country Manager, SantenPharma AB

Mail: thomas.hilleras@santen.com

 

Victoria Inestam, Medical Affairs Manager Nordics, SantenPharma AB

Mail: victoria.inestam@santen.com

Om Svenska Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 som en ideell, fristående och opolitisk organisation. Dess huvudsakliga syfte är att öka patienters kunskap om och ansvar för sin sjukdom, behandlingsmetoder och medicinering, samt verka för att öka sjukvårdspersonalens insikt om och intresse för patienters och anhörigas informationsbehov, samt verka för hög kvalitet och ökad forskning inom glaukomsjukvården. Att verka för informationsutbyte med myndigheter, organisationer och intressenter inom och utom landet informera allmänheten och massmedia om förbundets och glaukomföreningarnas syfte och verksamhet är också viktiga delar. Läs mer på www.glaukomforbundet.se

About Santen

As a specialty company dedicated to the ophthalmic field, Santen carries out research, development, sales, and marketing of and sales of pharmaceuticals and devices. Santen is the market leader in Japan for prescription ophthalmic pharmaceuticals and delivers products in approximately 60 countries. As a leading company in the field of ophthalmology, Santen aims to contribute to society by supplying valuable products and services to satisfy unmet medical needs. For more details, please see Santen's website (www.santen.com).

Faktaruta

Vad är glaukom eller grön starr?

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck.

Glaukom är inte en enda sjukdom, utan den kan uppträda i flera olika former. Glaukom är oftast en smygande sjukdom, som man inte märker förrän synen är så påverkad att man får problem.

 

Vem får glaukom?

Vem som helst kan få glaukom. Glaukom är ovanligt hos personer under 65-70 år, men desto vanligare i högre åldrar. Cirka fem procent av befolkningen över 70 år drabbas av glaukom. Det finns en ärftlig faktor i samband med glaukom och vissa familjer är mer benägna än andra att få sjukdomen. Det är långt ifrån alla med glaukom i släkten som verkligen får sjukdomen i arv.

 

Behandling

Det finns olika behandlingsvägar när det gäller glaukom, medicinering eller operativa ingrepp. Det vanligaste idag är att glaukom behandlas med trycksänkande ögondroppar. Det finns olika slags ögondroppar och de fungerar olika. Ibland kan det vara aktuellt med operativa ingrepp för att sänka trycket, till exempel så kallad trabekelektomi. I vissa fall kan ventiler opereras in i ögat för dränering av kammarvattnet. Man ska vara medveten om att ingen av dessa åtgärder botar sjukdomen glaukom. Det man vill åstadkomma med behandling är att sänka trycket för att, som sagt, förhindra ytterligare skador på synnerven och synbortfall.