Sign In
Slovakia
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Zásady ochrany osobných údajov
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvíta všetky vaše otázky a pripomienky.

Zásady ochrany osobných údajov

​Uvedomujúc si našu spoločenskú zodpovednosť za ochranu osobných údajov, spoločnosť Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (ďalej len „Santen") zaviedla nižšie uvedené zásady a striktne vyžaduje ich dodržiavanie v rámci celej spoločnosti, okrem iného, aj prostredníctvom školení predstaviteľov a zamestnancov spoločnosti.

 

 1. Program zabezpečenia zhody na ochranu osobných údajov.
  Spoločnosť Santen vytvorila a zaviedla program zabezpečenia zhody, ktorý pomáha riadne chrániť osobné údaje. Tento program bude pravidelne aktualizovaný a upravovaný podľa potreby.

 2. Zhromažďovanie, používanie a poskytovanie osobných údajov.
  Okrem dodržiavania správnych postupov zhromažďovania, používania a poskytovania osobných údajov bude spoločnosť Santen špecifikovať aj dôvody a účely zhromažďovania osobných údajov, obmedzenia týkajúce sa ich poskytovania a spôsoby poskytovania zabezpečujúce ochranu osobných práv.

 3. Presnosť a bezpečnosť osobných údajov.
  Aby bolo možné zabezpečiť presnosť a bezpečnosť osobných údajov, spoločnosť Santen prijme primerané opatrenia na to, aby dokázala zabrániť vzniku problémov týkajúcich sa neoprávneného prístupu, straty, zničenia, manipulácie a úniku údajov, prípadne aby dokázala takéto problémy riešiť, ak už k nim dôjde.

 4. Zverejňovanie, opravy, odstraňovanie a ukončenie používania.
  Spoločnosť Santen bude vhodným spôsobom reagovať na požiadavky dotknutých osôb týkajúce sa zverejňovania, opráv, odstraňovania a ukončenia používania ich osobných údajov.

 5. Právna zhoda.
  Spoločnosť Santen dodržiava všetky zákony týkajúce sa ochrany informácií, ako aj pravidlá a smernice definované štátnymi úradmi a inými inštitúciami.

Additional information

For more information including GDPR and the processing of personal data please visit www.santen.eu/dataprivacy.