Sign In
Kontakt
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Kontakt
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvíta všetky vaše otázky a pripomienky.

Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Santen Oy, odstepny zavod
Strakonická 1199/2d
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC

 

Sídlo:

Santen Oy, organizačná zložka
Staromestská 3
811 03 Bratislava
SLOVAK REBUBLIC

 

e-mail: info_cz@santen.com

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

https://portal.sukl.sk/eskadra 

 

Kliknutím sa zobrazia kontaktné údaje.

Spätná väzba o produktoch

Kontaktné informácie pre ďalšie európske kancelárie